uaruen

ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ"


Аспірантура Українського зонального науково-дослідного
і проектного інституту по цивільному будівництву
ПАТ «КиївЗНДІЕП» 

 

КиївЗНДІЕП є базовим інститутом Мінрегіону України, який готує фахівців вищої кваліфікації - кандидатів архітектури та технічних наук. Аспірантура інституту заснована у 1963 р.
На очну та заочну форму навчання (терміном відповідно 3 та 4 роки) до аспірантури приймаються випускники будівельних та архітектурних ВНЗів, які мають кваліфікацію спеціаліста або магістра. Фахівці, які самостійно працюють над дисертаціями поза аспірантурою, прикріплюються до інституту як здобувачі наукового ступеня кандидата наук на термін до 5 років.
Аспірантура готує кандидатів наук за такими спеціальностями:
18.00.02 - Архітектура будівель та споруд
05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди
Вступні іспити проводяться щороку. Вступники подають потрібні документи, список публікацій та винаходів (якщо такі є) або науковий реферат, проходять співбесіду з передбачуваними науковими керівниками, складають вступні іспити з обраної спеціальності, філософії та іноземної мови.
Аспірантура має потужний інтелектуальний потенціал наукових керівників - докторів та кандидатів наук, професорів, академіків, які  підготували  близько тисячі висококваліфікованих фахівців, з них понад  250  кандидатів та 20 докторів архітектури та технічних наук. Випускники аспірантури працюють не тільки в Україні, але й у Росії, Сирії, Болгарії, Узбекистані та інших країнах світу, обіймаючи посади керівників наукових та проектних організацій, завідувачів кафедрами ВНЗів та викладачів, директорів будівельних фірм, науковців та державних службовців високого рівня. 
Сьогодні для дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів пропонується   широке коло перспективних наукових проблем в галузі архітектури та будівельних конструкцій цивільних будівель. До їх послуг надається сучасна науково-дослідна база з унікальним обладнанням.
Проходячи підготовку у науково-проектних центрах інституту - інженерно-випробувальному та архітектурному, аспіранти мають можливість глибоко оволодіти знаннями своєї спеціальності, визначити напрямки наукових досліджень, провести експериментальні роботи та пов’язати теоретичні знання з практикою сучасного будівництва, що і складає в результаті основний зміст дисертаційних робіт.   
КиївЗНДІЕП має кваліфіковану вчену раду для проведення попереднього захисту дисертацій. Представники інституту є членами спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, експертної ради атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.
Адміністрацією інституту створені максимально сприятливі умови для роботи аспірантури. Аспірантам надаються кваліфіковані наукові та методичні консультації, можливість бути зарахованими у штат інституту після успішного закінчення аспірантури, тощо.
Державного замовлення аспірантура не має. Перевага під час вступу надається особам, які направляються на навчання установами та підприємствами і навчаються за рахунок коштів цих  організацій.
КиївЗНДІЕП гарантує успішну та результативну підготовку наукових кадрів у своїй аспірантурі.

 

Український зональний науково-дослідний
і проектний інститут по цивільному будівництву 
ПАТ «КИЇВЗНДІЕП»

 

З А П Р О Ш У Є М О

випускників будівельних  та архітектурних  ВНЗів
на навчання в аспірантурі

НАДАЄМО  МОЖЛИВІСТЬ :
підготувати дисертацію кандидата наук 
(очно, заочно та здобувачем) 
за спеціальностями:

           18.00.02 - Архітектура будівель та споруд 
        05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди
Гарантуємо:
якісне наукове керівництво
(доктори та кандидати наук, професори)
 працевлаштування після успішного закінчення   аспірантури

Вступні іспити  в жовтні  – листопаді 2017 року: 
1) спеціальність
2) філософія 
3) іноземна мова
 Документи приймаємо до 20 листопада за адресою:
м. Київ,  бул. Лесі Українки, 26  к. 209

Довідки за тел./ф (044) 284-63-86, моб. тел. 050 286 50 86
E-Mail: natasalmina@mail.ru http: // zndiep.com.ua

Вступники до аспірантури ПАТ «КиївЗНДІЕП» подають на  ім'я директора  такі документи: 
1) заяву; 
2) особовий листок з обліку кадрів, 2 фотокартки розміром 3х4 см; 
3) автобіографію; 
4) список   опублікованих   наукових   праць   і   винаходів. 
Вступники,  які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, 
складають  наукові  реферати  з  обраної  ними  наукової 
теми; 
5) медичну довідку про стан здоров'я за формою №286-у; 
6) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням  одержаної  кваліфікації  спеціаліста   або   магістра; 
7) паспорт та   диплом  про  вищу  освіту  подаються  вступником  особисто, а також посвідчення  про  складання  кандидатських   іспитів   (за наявності їх).

 

Для іногородніх можливе поселення у гуртожитку