uaruen

ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ"


Положення про загальні збори.

Положення про загальні збори відсутнє, тому що функцiї з управлiння корпоративними правами Товариства без скликання загальних зборiв вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України №274 вiд 22.07.2010 р. та Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" покладено на Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України. Вiдповiдно до ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшення єдиного акцiонера оформлюється ним письмово (у формi рiшення).

Положення про наглядову раду.

Положення про наглядову раду відсутнє, тому що у Товаристві не створено наглядову раду.

Положення про виконавчий орган.

Положення про виконавчий орган відсутнє, тому що Товариство не розробляло та не затверджувало таке положення, виконавчий орган діє на підставі Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства».

• Положення про ревізійну комісію.

Положення про наглядову раду відсутнє, тому що у Товаристві не створено наглядову раду.

• Інші внутрішні положення, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них.

Інші внутрішні положення, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них відсутні, тому що Товариство не розробляло та не затверджувало таких положень. Органи управління Товариства діють на підставі Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства».

• Висновки ревізійної комісії (ревізора).

Висновки ревізійної комісії (ревізора) відсутні, тому що у Товаристві не створено ревізійну комісію (ревізора).

• Положення про кожну філію та кожне представництво товариства.

Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства відсутні, тому що Товариство не має філій представництв.

• Проспект емісії акцій.

Проспект емісії акцій відсутній, тому що Товариство не здійснювало додатковий випуск акцій.

• Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу)).

Принципи (кодекс) корпоративного управління відсутні, тому що Товариство не затверджувало відповідних принципів (кодексу).

• Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

Перелік афілійованим осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій відсутній, тому що у Товариства єдиний акціонер - Держава Україна в особі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

• Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів.

Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів відсутнє, тому що акції Товариства були випущені в бездокументарній формі існування.

• Протоколи загальних зборів.

Протоколи загальних зборів відсутні, тому що функцiї з управлiння корпоративними правами Товариства без скликання загальних зборiв вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України №274 вiд 22.07.2010 р. та Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" покладено на Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України. Вiдповiдно до ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшення єдиного акцiонера оформлюється ним письмово (у формi рiшення).

• Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на сайті відсутні, тому що функцiї з управлiння корпоративними правами Товариства без скликання загальних зборiв вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України №274 вiд 22.07.2010 р. та Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" покладено на Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України. Вiдповiдно до ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшення єдиного акцiонера оформлюється ним письмово (у формi рiшення).

• Статут товариства, зміни до статуту (якщо були), засновницький (установчий) договір. Статут.

• Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Свідоцтво.

• Свідоцтво про реєстрацію випуску інших цінних паперів товариства.

Свідоцтво про реєстрацію випуску інших цінних паперів відсутнє, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім простих іменних акцій.

14.09.2017